+36 30 964-2545 groszevadr@gmail.com

TÁJÉKOZTATÁS

SZEMÉLYES ADATKEZELÉSRŐL BETEGEK RÉSZÉRE

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) 13. cikke szerint

Dr. Grósz Éva szakorvos az alábbiakban az Ön rendelkezésére bocsátja azokat az alapvető információkat, amelyek értelmében Ön dönthet arról, hogy kíván-e hozzájárulni személyes adatainak az általa történő, meghatározott célhoz kötött kezeléséhez.

Dr. Grósz Éva (a továbbiakban: Adatkezelő) elkötelezett amellett, hogy az Ön személyes- és egészségügyi adatait az általános adatvédelmi rendeletnek, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló

1997. évi XLVII. törvénynek megfelelően kezelje, és az Ön adatvédelmi jogait tiszteletben

tartsa, az adatbiztonságot garantálja.

Jelen adatvédelemi tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) az egészségügyi szolgáltatások során végzett, valamint az azzal kapcsolatos adatkezelési tevékenységek vonatkozásában tartalmaz információkat. Annak érdekében, hogy Ön a személyes- és egészségügyi adataival végzett adatkezelési műveletekről részletes információkkal rendelkezzen, kérjük szíveskedjen elolvasni jelen Tájékoztatót.

1) Adatkezelő adatai, elérhetőségei:

a)   megnevezése: Dr. Grósz Éva

b)   székhelye: 1125 Budapest, Óra út 16/A

c)   telephelye: 1036 Budapest, Árpád fejedelem út 57. I/7. d)   postacíme: 1036 Budapest, Árpád fejedelem út 57. I/7. e) postafiók címe: –

f) e-mail címe:  groszevadr@gmail.com g) telefonszáma: 06-30-964-2545

h)   vezetője: Dr. Grósz Éva

i) adóigazgatási azonosító száma: 41514933-1-41 j) honlap: www.reumaorvos.hu

2) A személyes adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) 4. § (1) bekezdésében és 7. § (1) bekezdésében rögzítettek alapján az orvosi praxisnyilvántartásban való rögzítés, amely a páciensjelöltekkel való kapcsolatfelvételhez, illetve a páciensek ellátásához, valamint a terápiás alternatívákkal kapcsolatosan a tájékoztatáshoz és a gyógykezeléshez (a továbbiakban együtt: betegellátás) szükséges.

3) Az Adatkezelő a betegellátás során az Ön alábbi személyes adatait kezeli.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 2. pontja szerinti személyes adat, illetve a 3c. pontja szerinti egészségügyi adat1.

4) A betegellátáshoz szükséges tevékenység során rögzített adatait a betegellátás időtartama alatt az Adatkezelő az általános adatvédelmi rendelet, az Infotv. és jelen Tájékoztató alapján, az előírtaknak megfelelően kezeli. A Tájékoztató Adatkezelő honlapján érhető el.

5) Az adatkezelés időtartamára az alábbi táblázatban foglaltak az irányadóak.

Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Megőrzési idő
Időpont egyeztetés során megadott személyes- és egészségügyi adatok Vizsgálati időpontfoglalás Egészségügyi szolgáltatás igénybevételéhez szükséges intézkedések előkészítése – általános adatvédelmi rendelet6. cikk (1) bekezdés b) pont és9. cikk (2) bekezdés h) pont, valamint az Eüak. 4. § (1) bekezdés a) pont. Vizsgálaton való megjelenés időpontjáig.
Egészségügyi szolgáltatáshoz szükséges személyes- és egészségügyi adatok Egészségügyi szolgáltatás nyújtásaés az egészségügyi szolgáltatókra vonatkozó dokumentálási kötelezettségteljesítése Egészségügyi szolgáltatás igénybevétele – általános adatvédelmi  rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont és 9. cikk (2) bekezdés h) pont, valamint az Eüak. 4. § (1) bekezdés a) pont.Az egészségügyi dokumentá- cióra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése – általános adatvédelmi rendelet6. cikk (1) bekezdés c) pont és9. cikk (2) bekezdés h) pont, valamint az Eüak. 4. § (1) bekezdés a) pont, továbbá az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.  törvény (a továbbiakban: Eütv.) 136. §-a. Az egészségügyi dokumentációra irányadó megőrzési  idő végéig 30év, képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvétel esetén 10 év, a felvételről készített lelet esetén 30 év, zárójelentés esetén 50 év – Eüak. 30. § (1)-(2) bekezdés.
Számla,  bizonylat kiállításához szükséges személyes- és egészségügyi állapotra vonatkozó adatok Számla, bizonylat kiállítása Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény  (a továbbiakban: Áfatv.) 159. §-a és 169. §-a és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 165. § (1) bekezdése és167. § (1) bekezdése szerinti számla kiállítási, illetve bizonylatolási kötelezettség teljesítése,  valamint az általános adatvédelmi rendelet6. cikk (1) bekezdés c) pont és9. cikk (2) bekezdés h) pont. Az Sztv. 169. § (2) bekezdés szerinti bizonylat megőrzési  idő végéig (8 év).

1 Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy szellemi egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Megőrzési idő

Elszámoláshoz és kifizetéshezszükséges adatok (társadalombiztosítási ellátásra való jogosultságra vonatkozó adatok, egészségpénztári tagságra  és kártyára vonatkozó adatok, és bankkártya adatok)

Egészségbiztosító által támogatott egészségügyi szolgáltatás elszámolása, kifizetése

Egészségbiztosítási támogatás elszámolásához szükséges kötelezettség teljesítése – Eüak.4. § (2) bekezdés g) pont, a kötelező egészségbiztosítási ellátásról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 79/A. § (1)-(2) bekezdés, valamint az általános adatvédelmi rendelet6. cikk (1) bekezdés c) pont és9. cikk (2) bekezdés h) pont.

Az Sztv. 169. § (2) bekezdés szerinti bizonylat megőrzési  idő végéig (8 év).

Egészségbiztosítóáltali támogatásban nem részesülő egészségügyi szolgáltatás elszámolása, kifizetése Szolgáltatásra vonatkozó szerződés teljesítése – Eüak. 4.§  (2)  bekezdés  a) pont, valamint az általános adatvédelmi  rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont és 9. cikk(2) bekezdés h) pont.

Az Sztv. 169. § (2) bekezdés szerinti bizonylat megőrzési  idő végéig (8 év).

Egészségügyi profilalkotásához szükséges adatok

Egészségbiztosítóáltali támogatásban részesülőegészségügyi szolgáltatások esetén betegspecifikus egészségügyi profilalkotás az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (a továbbiakban: EESZT)

Egészségügyi profilalkotásra vonatkozó jogszabályi kötelezettség – Eüak. 4. § (1) bekezdés c) pont és 35/J. §,, valamint általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont, és 9. cikk (2) bekezdés h) pont.

Az   Eüak.   35/J. § (2) bekezdése alapján az érintett halálát követő 5 év elteltével helyreállíthatatlanultörlésre kerül.

Vizsgálat   során az Adatkezelő tudomására jutott személyes- és egészségügyi adatok

Beteg továbbküldése további   egészségügyi szolgáltatás nyújtása célból más egészségügyi szolgáltatóhoz

Írásbeli hozzájárulás – Eüak. 4.§ (3) bekezdés, valamint általános adatvédelmi rendelet9. cikk (1) bekezdés a) pont.

Az egészségügyi dokumentációra irányadó megőrzési  idő végéig 30év, képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvétel esetén 10 év, a felvételről készített lelet esetén 30 év, zárójelentés esetén 50 év – Eüak.  30. § (1)-(2) bekezdés

Panaszbejelentéssorán megadott személyes- vagy egészségügyi adatok

Panaszkezelés és a betegjogok érvényesítése

A  panasz  kezelésére, rögzítésére vonatkozó kötelezettség teljesítése – Eüak.4. § (1) bekezdés e) pont, Eütv.29. § (4) bekezdés, valamint azáltalános adatvédelmi rendelet6. cikk (1) bekezdés c) pont és9. cikk (2) bekezdés f) pont.

Az  Eütv.  29. § (4) bekezdés szerinti 5 éves megőrzési idő

Az Adatkezelő az Ön Infotv. szerint különleges adatnak minősülő egészségügyi adatait a fenti táblázatban rögzített célok és jogalapok figyelembevételével az alábbi adatkezelési feltételek teljesülése szerint kezeli:

a)   egészségügyi célból, vagy orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi kezelés nyújtása érdekében az orvos szakmai titoktartási kötelezettségre figyelemmel,

b) az egészség megőrzésének, javításának és fenntartásának előmozdítása és az egészségügyi állapot nyomon követése érdekében,

c)   a jogosult személyek részére nyújtott egészségügyi ellátások egészségbiztosító általi finanszírozása érdekében,

d)   a betegjogok érvényesítése érdekében.

A fenti táblázatban rögzített adatkezelési műveletekkel összefüggésben Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy az Ön azon adatainak megadása, amelyeket jogi kötelezettség vagy az Adatkezelővel létrejövő egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés előkészítése, illetve teljesítése alapján kezel – ideértve a megrendelés teljesítéséhez szükséges, írásbeli hozzájáruláson alapuló egészségügyi adat kezelést is –, az adott szolgáltatás nyújtásának feltételeként értelmezhető, ezáltal a szükséges adatok megadása nélkül az adott szolgáltatás igénybevételére nincs lehetőség.

6) Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés során az Ön személyes adataihoz harmadik személy nem fér hozzá. Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Ön személyes- és egészségügyi adatai egyes esetekben nem Öntől közvetlenül, hanem más harmadik személyen (pl. egészségügyi szolgáltatótól) keresztül jut el hozzánk a betegellátás érdekében.

7) Tájékoztatjuk, hogy a hozzájáruló nyilatkozat elfogadásával tudomásul veszi adatainak a betegellátás érdekében történő tárolását. Tájékoztatjuk továbbá, hogy Ön bármely időpontban jogosult a megadott hozzájárulását visszavonni. A visszavonás ugyanakkor nem érinti a visszavonás előtt végrehajtott adatkezelést, továbbá a fentiek értelmében tett hozzájárulása alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

8) Tájékoztatjuk,  hogy Ön kérelmezheti  az Adatkezelőtől az Önre  vonatkozó személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, egyes esetekben kérheti az adatok kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen. Megilleti Önt továbbá az    adathordozhatósághoz    és a felügyeleti  hatósághoz történő panasz benyújtásához, valamint a jogorvoslathoz való jog is.

Személyes adataihoz való hozzáférés keretében jogosult felvilágosítást kérni arra vonatkozóan, hogy az Ön személyes adatait az Adatkezelő kezeli-e és miként, ideértve az adatkezelés célját, a címzetteket, akikkel az adatait közölte, vagy a forrást, ahonnan az adatot az Adatkezelő megkapta, a megőrzési időtartamot, az adatkezeléssel kapcsolatos bármely jogát, továbbá a profilalkotásra vonatkozó információkat.

Tájékoztatjuk, hogy kérésére személyes adatait az Adatkezelő helyesbíti vagy kiegészíti. Ha kétség merül fel a helyesbített adat kapcsán, az Adatkezelő felhívhatja Önt arra, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal – bizonyítsa az Adatkezelő számára.

Ha Ön valamely vagy összes személyes adatának törlését kéri, az Adatkezelő az(oka)t

indokolatlan késedelem nélkül törli, ha:

a) az Adatkezelőnek az adott személyes adatra már nincs szüksége a betegellátás és fentiekben rögzített azon célokból, amely cél érdekében azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;

b) olyan   adatkezelésről   van szó, amely   az Ön hozzájárulásán   alapult, és Ön a

hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) olyan  adatkezelésről  van szó, amely  az Adatkezelő vagy  harmadik személy jogos érdekén alapult, de Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

d) a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte, vagy

e) jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok törlése.

Ön személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti az alábbi esetekben:

a) ha Ön vitatja a személyes adatainak pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatainak pontosságát;

b) ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön tiltakozásával szemben;

c) ha az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatainak törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

d) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adataira az adatkezelés céljából, de

Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a korlátozással érintett személyes adatait a tárolás kivételével az Adatkezelő nem kezeli, illetve csak abban a körben kezeli, amihez Ön hozzájárult, kivéve, ha az Adatkezelő ilyen hozzájárulás hiányában is kezelheti azokat az adatokat, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekére tekintettel szükségesek.

Ön az adathordozhatósághoz való jogának gyakorlása során jogosult kérni, hogy az Adatkezelő   azokat a személyes adatait, amelyeket Ön hozzájárulás alapján vagy szerződéses jogalapon bocsátott az Adatkezelő rendelkezésére és az Adatkezelő automatizáltan (pl. informatikai rendszerben) kezeli azokat, az Ön részére adja át, akár más adatkezelőnek való átadás céljából is, vagy – amennyiben az technikailag megvalósítható – az Ön kérésére közvetlenül egy másik, általa megjelölt adatkezelő részére továbbítsa. Az Adatkezelő ilyen kérések esetén a kért adatokat egyeztetett formátumban és adathordozón bocsátja az Ön rendelkezésre, vagy ha az adatkérés hátrányosan érintené mások jogait és szabadságait, az Adatkezelő jogosult annak teljesítését szükséges mértékben megtagadni.

Ha az Önre vonatkozó adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke, Ön jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen. A tiltakozásnak az Adatkezelő nem köteles helyt adni, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy az adatkezelés az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

9) Felhívjuk figyelmét, ha Ön úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokat, Ön jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében jogosult a felügyeleti hatósághoz, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz panaszt benyújtani.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c telefon: +36 (1) 391-1400 fax: +36 (1) 391-1410 e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

honlap: https://www.naih.hu

Ön panasztételi jogától függetlenül jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat, ahogy jogosult bírósághoz fordulni a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben is, továbbá ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panaszával vagy  három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

Budapest, 2018. szeptember